Žmogaus teisių ugdymas – jaunimui suprantama kalba

foto per zmoguiKonferencijos tikslas – mokyti žmones, dirbančius su jaunimu, apie diskriminacijos (virtualios ir ne tik) rūšis, formas, diskriminavimo prevenciją bei pagarbos ugdymą darbe su jaunais žmonėmis, leisti atpažinti neapykantos kalbą, suvokti jos svarbą ir galimas pasekmes. Konferencijos dalyviai – atvirų jaunimo centrų / atvirų jaunimo erdvių darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų nariai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, socialiniai darbuotojai – išklausė vertingas kolegų iš Vytau

to Didžiojo universiteto, Tolerantiško jaunimo asociacijos, Nacionalinio socialinės integracijos instituto įžvalgas bei kartu su pranešėjais, jaunimo ir kitų institucijų atstovais (Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Atvirasis jaunimo centras „Mes“) diskutavo apie galimus pokyčius visuomenėje, žmogaus teisių temos bei ugdymo aktualizavimą, galimas priemones ir veiksmus vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmenimis.

Diskusijos vyko dviem etapais. Pirmoje sesijoje buvo kalbama apie vaikų ir jaunimo ugdymo, susijusio su žmogaus teisėmis, programas, antrojoje – apie vaikų ir jaunimo dalyvavimą virtualioje erdvėje. Pateikiame diskusijose iškeltas problemas bei siūlomus sprendimo būdus.

Konferenfoto 2 zmoguicijos ir diskusijų metu buvo daug kalbama apie tai, kad visuomenėje per mažai diskutuojama apie jaunų žmonių praleidžiamą kokybišką laiką internete, socialiniuose tinkluose ir jų poveikį jaunuoliams. 2012 m. JRD atliko Jaunimo problematikos tyrimą visose šalies savivaldybėse, kuris parodė, kad nagrinėjant laisvalaikio klausimą išryškėjo tai, jog jauni žmonės daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio ar televizoriaus ekrano, nei susitikdami su draugais, sportuodami ar pan. Atsižvelgiant į tai, reikėtų skatinti visus asmenis dirbančius su jaunimu, ypač mokytojus, socialinius bei jaunimo darbuotojus, tėvus kalbėtis apie laisvalaikio praleidimo būdus, taip pat apie virtualią erdvę, kaip priimti joje pateikiamą informaciją ir jos poveikį jaunam žmogui.

Diskutuojant išryškėjo problema dėl vaikų ir jaunimo švietimo žmogaus teisių klausimu formaliajame ir neformaliajame švietime. Konferencijoje buvo kalbėta apie tai, kad dabartinė pilietiškumo pagrindų ugdymo programa yra pasenusi, tačiau yra planuojama ją atnaujinti. Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su žmogaus teisių ugdymo tematika, atstovai konferencijos metu išsakė norą bendradarbiauti, siūlyti idėjas, kaip būtų galima patobulinti jaunų žmonių švietimą žmogaus teisių klausimu ir pažymėjo, jog norėtų prisidėti atnaujinant pilietiškumo pagrindų ugdymo programą. Siūlytume susijusioms institucijoms atsižvelgti į nevyriausybininkų iniciatyvą ir kurti sistemingą bei nuoseklų bendradarbiavimą, tam, kad jauni žmonės gautų kokybišką paslaugą.

Pedagogai bei jaufoto 3 zmoguinimo darbuotojai yra vieni iš arčiausiai jauno žmogaus esančių suaugusiųjų, su kuriais jaunuoliai praleidžia nemažai laiko ir jie jiems gali daryti didelę įtaką. Siekiant padėti pedagogams, jaunimo darbuotojams kelti kompetencijas šia tema ugdyti jų gebėjimą kalbėti, inicijuoti diskusijas, puoselėti konstruktyvų dialogą su jaunimu apie žmogaus teises, toleranciją, neapykantos kalbos žalą, reikėtų skleisti prieinamą bei suprantamą informaciją, metodines priemones (leidiniai, integruotųpamokų planai ir pan.), dalintis gerąja patirtimi. Taip pat, verta diskutuoti apie pagarbą virtualioje erdvėje: išmaniųjų technologijų naudojimą, kompiuterinius žaidimus, bendravimą socialiniuose tinkluose ir pan.

Naujosios technologijos, buvimas virtualioje erdvėje jau tapo kasdienybe, tačiau, ar dažnai susimąstome apie grėsmes, kurias sukelia toks spartus technologijų vystymasis? Suprasdami kaip sparčiai tobulėja technologijos, privalome prisidėti, kuriant sąmoningą bei kritiškai mąstančią šiuolaikinių technologijų vartotojų visuomenę, informuojant jos narius ne tik apie galimybes, tačiau ir kylančias grėsmes, padėti jiems prisitaikyti, išsiugdyti tinkamus gebėjimus. Verta paminėti, kad neapykantos kalba virtualioje erdvėje apima tiek kompiuteriniuose žaidimuose matomų vaizdinių atkartojimą realiame gyvenime, tiek socialiniuose tinkluose reiškiamas diskriminacinio pobūdžio mintis nukreiptas prieš individualius asmenis ar grupes, tiek įvairiais kanalais gaunamą ir prieinamą neigiamą informaciją, kuri, stokojant kritinio mąstymo, neretai daro įtaką jauno žmogaus požiūriui. Akivaizdu, kad jaunimas šią neapykanta grįstą kalbą girdi, tačiau ar supranta ką su ja reikia daryti?

Pranešimai:

  1. Neringa Jurčiukonytė, Jaunimo nuostatų tyrimo pristatymas
  2. Indrė Maršantaitė, Žmogaus teisių ugdymo programos
  3. Eglė Tamulionytė, Kam tos žmogaus teisės?
  4. Vainius Volungevičius, Neapykantos kalbos ir virtualių patyčių specifika kompiuteriniuose žaidimuose
  5. VDU atstovai, Jaunimo probleminio interneto naudojimo prevencija grupė kaip alternatyva

Nuotraukų albumas

_

Departamentas įgyvendina programos Nr. 4.2. „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę „Mokyti jaunimą nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus“, įgyvendinant Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą. Veiklomis skatinama mokyti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lyderius bei savanorius apie diskriminacijos rūšis, formas, diskriminavimo prevenciją ir pagarbos ugdymą darbe su jaunais žmonėmis; įgalinti juos ir informuoti visuomenę, kelti problemą. Kasmet organizuojame mokymus, apmokome apie 50 asmenų, dirbančių su jaunimu, veikiančių jaunimo organizacijose. Mokymų metu siekiame / skatiname dalyvius įvaldyti ir lavinti tolerantiško ir pagarbaus bendravimo būdus bei savybes, suformuoti geranoriško elgesio pavyzdžius, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinių nuostatų, išmokti pasirinkti tinkamas bendravimo frazes.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir ir darbo ministerijos informacija. Originalų straipsnį galite rasti: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/zmogaus-teisiu-ugdymas-jaunimui-suprantama-kalba.

Komentarai